Disclaimer

Algemeen

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website van Saartje Allosserie. Door gebruik te maken van deze website verbindt u zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven en te aanvaarden.

Deze website is eigendom van en wordt eveneens beheerd en uitgebaat door Saartje Allosserie, met vestiging gelegen te 8870 Izegem, Marktstraat 20.

 

Doel van de website

Met de website beoogt Saartje Allosserie:

  • u vrijblijvende informatie te verschaffen omtrent de te leveren goederen en aangeboden diensten;
  • u algemene informatie te verstrekken;
  • een middel aan te bieden om in contact te komen met Saartje Allosserie.

 

Intellectuele eigendomsrechten

De op de website verstrekte informatie en gegevens zijn eigendom van Saartje Allosserie. Deze website, inclusief de lay-out, teksten, logo’s, foto’s, data en andere items, evenals de vormgeving en structuur van de website en de erop vervatte informatie, zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Het is verboden zonder ons voorafgaand schriftelijk akkoord de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

 

Informatie op de website

Saartje Allosserie draagt er zorg voor dat de omschrijving van haar diensten zo nauw mogelijk aansluit bij de werkelijk aangeboden/geleverde goederen en/of diensten.

Evenwel valt niet uit te sluiten dat bepaalde goederen en/of diensten vermeld op de website onvolledig of onvoldoende nauwkeurig werden omschreven, of ondertussen zouden aangepast zijn.

Saartje Allosserie kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. De informatie op de website wordt daarom geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie.

Saartje Allosserie behoudt zich in alle geval het recht voor om de informatie op de website op elk tijdstip te wijzigen.

 

Saartje Allosserie is evenmin aansprakelijk voor eventuele virussen, indien deze zouden voorkomen en dit ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen.