Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Al onze verkopen, werken, leveringen en diensten geschieden op de hierna volgende voorwaarden; onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst.  Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken.  Ze zijn van toepassing met uitsluiting van alle algemene voorwaarden, voorkomend op de documenten uitgaande van de klant voor zover deze laatste voorwaarden strijdig zijn met de eerste.

2. Onze offertes zijn steeds vrijblijvend en worden gedaan zonder verbintenis.  De offertes zijn gebaseerd op thans geldende voorwaarden van lonen en materialen.  Indien deze wijzigingen ondergaan, behouden wij ons het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen.

3.  Onze aanbiedingen worden, behoudens expliciet anders bepaald, gedaan zonder verbintenis wat de leverings- en uitvoeringsdata betreft, die steeds bij benadering worden opgegeven.

4.  De levering gebeurt bij de verkoper, behoudens andersluidende schriftelijke afspraak.

5.  Indien de koper het contract verbreekt of weigert de bestelling aan te nemen, is er een schadevergoeding verschuldigd van 20% van het factuurbedrag.

6.  Alle klachten met betrekking tot de levering of de facturatie moeten geformuleerd worden binnen de acht dagen na de ontvangst van de goederen of de factuur, bij aangetekend schrijven.

7.  Alle facturen zijn groot contant betaalbaar te Izegem, zonder korting tenzij op de factuur zelf vermeld.  Indien geen vervaldag op de factuur vermeld staat, is deze betaalbaar op dertig dagen na de factuurdatum.

8.  Geleverde goederen blijven de eigendom van de verkoper zolang de volledige betaling met inbegrip van eventuele rente en schadevergoeding niet is geschied.  De koper is van rechtswege in gebreke wanneer de contractuele voorwaarden hiertoe zijn vervuld zodat een aanmaning niet nodig is.  De koper zal niettegenstaande het eigendomsvoorbehoud de risico’s dragen.

9.  Bij gebreke aan betaling zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele intrest verschuldigd zijn van 12% per jaar, evenals een forfaitaire schadevergoeding van 15% van het openstaand saldo, met een minimum van 50,00€.

10.  Het aanvaarden van cheques of wisselbrieven brengt geen schuldvernieuwing mede en doet geen afbreuk aan de factuurvoorwaarden.

11. Voor betwistingen zijn uitsluitend het Vredegerecht van Izegem en de rechtbanken van het arrondissement Kortrijk bevoegd.